Základy přístrojových vyšetření

ULTRASONOGRAFIE

ilustrační obrázek

Ultrasonografie patří k základním vyšetřovacím metodám napříč medicínskými obory. K hlavním benefitům této metody patří její neinvazivnost a absence kontraindikací.

Vyšetření je založeno na na schopnosti tkání odrážet ultrazvukové vlny, které přístroj následně detekuje. Tato vlastnost tkání se nazývá echogenita. Útvary, které ultrazvuk odrážejí méně či více než okolní tkáň, se definují jako hypoechogenní nebo hyperechogenní. Tyto odrazy (echa) jsou přístrojem detekovány a vyhodnocovány. Na monitoru se pak zobrazují jako světlejší nebo tmavší než okolí.
Vyšetření se provádí přiložením UZ sondy na povrch těla (případně do tělesné dutiny). Kontakt s tkání je zprostředkován vrstvou naneseného gelu.

Orgány vhodné k UZ vyšetření:

  • břišní orgány ( játra, žlučník, žlučové cesty, slinivka břišní, slezina, ledviny, močový měchýř, břišní cévy)
  • malá pánev: děloha, vaječníky, prostata, varlata
  • měkké tkáně: kůže, podkoží, nádory
  • krk: štítná žláza, příštitná tělíska, lymfatické uzliny

Faktory zhoršující vyšetřitelnost pacienta:

  • nadměrná vrstva tukové tkáně při obezitě
  • zvýšené množství plynu v žaludku nebo střevě

Další vyšetření fungující na principu ultrazvuku:

  • Doppler
  • ECHO

DOPPLEROVSKÁ ULTRASONOGRAFIE

ilustrační obrázek

Dopplerovské vyšetření nám na rozdíl od klasické sonografie, která dává informace pouze statické,  umožňuje získat informace o rychlostech pohybu tkání, zejména pak  krve.  Při provádění vyšetření je důležité si uvědomit, že nezískáváme skutečné rychlosti, ale pouze složky rychlosti ve směru k sondě nebo od sondy. Proto pokud bude sonda měřící průtok krve cévou umístěna kolmo na cévu, naměří nulovou rychlost.
Výsledek se zobrazuje jako dvojrozměrný obraz naměřených rychlostí. Výsledky se obvykle kódují barevně. Čím vyšší je rychlost k sondě, tím jasnější odstín červené je zobrazen v odpovídajícím místě na monitoru. Čím je větší rychlost od sondy, tím je zobrazen jasnější odstín modré. Tato volba barev má tu výhodu, že místa s turbulentním prouděním se zobrazí žlutě. Aby byla umožněna orientace v obraze, obvykle se spojí obraz barevně kódované dopplerovské sonografie a anatomický obraz kódovaný do stupňů šedi; výsledný obraz se nazývá duplexní sonogram (též duplexní sono nebo jen duplex).

ECHOKARDIOGRAFIE

ilustrační obrázek

Echokardiografie je zobrazovací metoda využívající  principu ultrasonografie  k vyšetření srdce. Jedná se o neinvazivní, ale technicky náročné vyšetření, vyžadující drahé vyšetřovací zařízení a zkušeného lékaře.

Vyšetření podává informace o:

velikosti srdce (hodnocení velikosti srdečních oddílů; tloušťky stěn a jejich pohybu)

charakteristice srdce (struktury chlopní a změny při jejich poškození)

Vložil: MUDr. Ondřej HLOCH

Lékař Metabolické jednotky intenzivní péče Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

Share This Post On