Terapie krevními deriváty

PLNÁ KREV

autologní PK (objem 450 ml, 350 ml, 250 ml), exspirace 35 dní, uchovávání při teplotě +2°C až +6°C.

ERYTROCYTÁRNÍ TRANSFUZNÍ PŘÍPRAVKY

Erytrocyty bez buffy coatu resuspendované – EBR

V běžné praxi nejčastěji používaný erytrocytární transfuzní přípravek. Přípravek se získává odstraněním plazmy a buffy-coatu z plné krve s následnou resuspenzí erytrocytů ve vhodném výživném roztoku. Většina roztoků obsahuje chlorid sodný, adenin, glukozu a manitol rozpuštěné ve vodě (SAGM). Jiné obsahují citronan, manitol, fosforečnan a guanosin. Odstraněním buffy-coatu se snižuje obsah leukocytů v přípravku a s tím spojených nežádoucích reakcí, snižuje se také tvorba mikroagregátů.Exspirace 42 dní.
Hb minimálně 43 g / 1 T.U.
obsah leukocytů je nižší než 1,2 x 109/1 T.U.
objem cca 260 ml
Indikace:Náhrada krevní ztráty a léčba anémie.

Erytrocyty deleukotizované u lůžka 

(s použitím bed – side filtru). Erytrocytární přípravek EBR, ke kterému je při požadavku kliniky/oddělení vydán bed-side filtr.

Erytrocyty resuspendované deleukotizované – ERD

Z erytrocytárního přípravku je odstraněna většina leukocytů při výrobě způsobem filtrace in – line.
Hb minimálně 40 g/ 1 T.U.
obsah leukocytů je nižší než 1 x 10 6 / 1 T.U.
objem cca 240 ml
Indikace pro deleukotizované TP:

 • u pacientů s nehemolytickými potransfuzními reakcemi
 • rizika alloimunizace
 • rizika infekce CMV u CMV seronegativních příjemců

Erytrocyty promyté – EP

Přípravek používaný v klinické praxi velmi vzácně. Získává se z plné krve odstředěním a odstraněním plazmy s následným promytím erytrocytů izotonickým fyziologickým roztokem. Ze suspenze erytrocytů je tak odstraněna většina plazmy a buffy- coatu.
Doba uchovávání po promytí je maximálně 24 hodiny.
Indikace:

 • substituce erytrocytů u nemocných s protilátkami proti plazmatickým bílkovinám
 • substituce erytrocytů u nemocných, u kterých se vyskytly těžké alergické reakce v souvislosti s transfuzí
 • těžká hemolytická anémie způsobená komplementem (paroxysmální noční hemoglobinurie)

Erytrocyty kryokonzervované /EK/

Transfuzní erytrocytární přípravky v praxi zatím běžně nepoužívané. Erytrocyty jsou zmrazeny za použití kryoprotektivní látky a uchovávány při –80C Před použitím se rozmrazují promyjí a resuspendují v izotonickém roztoku chloridu sodného.
Indikace: velmi speciální

 • transfuze u nemocných se vzácnými imunohematologickými problémy (vícečetné aloprotilátky proti vzácným antigenům)
 • autotransfuze odebrané pacientům se vzácnými aloprotilátkami
 • válečná medicína

 

Nežádoucí účinky transfuzních erytrocytárních přípravků:

 • riziko akutních hemolytických a nehemolytických reakcí
 • aloimunizace proti erytrocytárním antigenům, HLA antigenům(vzácně po deleukotizaci), HPA antigenům
 • riziko pozdních potransfuzních reakcí
 • přenos infekčních onemocnění způsobených viry je možný bez ohledu na pečlivý výběr dárců a screeningová vyšetření (hepatitidy, CMV, EBV, Parvovirus B 19 a jiné infekce)
 • bakteriální infekce (syfilis – pokud byla plná krev uchovávána při 4°C méně než 96 hodin)
 • náhodná bakteriální kontaminace transfuzních přípravků (nejvyšší riziko u trombocytárních přípravků)
 • prionózy (přenosné spongiformní encefalopatie),
 • vzácně přenos parazitárního onemocnění (např.malárie)
 • oběhové přetížení
 • citrátová toxicita při masivních transfuzích
 • hyperkalémie při masivních transfuzích
 • bradykininový syndrom při bed-side filtraci
 • TRALI syndrom – akutní poškození plic vyvolané transfuzí
 • potransfuzní purpura

 

PLAZMA

P (plazma z plné krve )
PA (plazma z aferézy)          

Přípravek je vyroben z plné krve nebo z plazmy odebrané aferézou. Je zmrazen během takové doby a na takovou teplotu, aby zůstaly zachovány termolabilní koagulační faktory ve funkčním stavu. Objem 1 T.U. je cca 260+/-40 ml. Pro klinické použití existuje povinnost 6 měsíční karantenizace plazmy z důvodů snížení rizika přenosu infekčních nemocí, tzn.plazma je propuštěna až tehdy, když je dárce opětovně po 6 měsících vyšetřen a shledán negativní v testech anti-HIV 1,2+p Ag , HBsAg , anti-HCV a serologických testech na syfilis.

Přípravek obsahuje normální plazmatické hladiny stabilních koagulačních faktorů, albuminu a imunoglobulinu. Obsahuje nejméně 70 % koagulační aktivity f. VIII a hladiny dalších labilních koagulačních faktorů a přirozených inhibitorů. 1 ml plazmy obsahuje přibližně 1 jednotku aktivity koagulačního faktoru.

Exspirace plazmy 36 měsíců při teplotě nižší než minus 25°C.
Je nutné používat plazmu kompatibilní v systému ABO, není třeba respektovat Rh/D.  Respektovat Rh/D se doporučuje pouze v případě četných podání u děvčat a žen ve fertilním věku. Plazma AB je univerzální, může být použita pro pacienty všech krevních skupin, tedy i pro pacienty s neznámou krevní skupinou.

Testy kompatibility se u plazmy neprovádějí. Před podáním plazmy musí lékař u lůžka zkontrolovat , zda souhlasí všechny údaje na vaku a dodacím listu, provést  ověření krevní skupiny pacienta diagnostickými séry a odsouhlasit shodu v systému AB0 mezi příjemcem a přípravkem.
Pro podání plazmy platí povinnost dokumentace o aplikaci transfuzního přípravku stejně jako u ostatních transfuzních přípravků.

Rozmrazování plazmy by mělo proběhnout co nejrychleji , provádí se za šetrného míchání ve vodní lázni nebo v rozmrazovači při teplotě maximálně 37°až do úplného rozpuštění. Po úplném rozmrazení je nutno zkontrolovat vzhled plazmy (nesmí být přítomna koagula, změněna barva plazmy a porušena celistvost vaku).

Jednou rozmrazená plazma již nesmí být znovu zamražena ani uchována v tekutém stavu. Po rozmrazení musí být plazma transfundována co nejdříve nejpozději do 1 hodiny.

Plazma se aplikuje i.v. pomocí transfuzní soupravy s filtrem. Do transfuzních přípravků, tzn. ani do plazmy, se nesmí přidávat žádné roztoky a léky.

Vedlejší nežádoucí účinky po podání plazmy:

 • při podání velkých objemů nebezpečí citrátové toxicity
 • nehemolytická potransfuzní reakce
 • přetížení oběhu
 • alergická reakce na složky transfuzního přípravku
 • sepse způsobená bakteriální kontaminací
 • přenos virů (hepatitidy, HIV a jiné) je možný bez ohledu na pečlivý výběr dárců, screeningová vyšetření i karanténu plazmy
 • přenos jiných patogenů, na které se dárci netestují
 • TRALI (Transfusion Related Acute Lung Injury)
 • TA-GvHD ( s transfuzí asociovaná reakce štěpu proti hostiteli)

TROMBOCYTÁRNÍ PŘÍPRAVKY

Trombocytární přípravky se většinou podávají stejnoskupinové v systému AB0/Rh(D). Systém Rh(D) není nutné dodržet při negativním screeningu protilátek s výjimkou dívek a žen ve fertilním věku. Univerzální trombocytární přípravek je přípravek krevní skupiny AB. V případě vitální indikace není nutné AB0 kompatibilitu dodržet, přípravek však nesmí obsahovat erytrocyty.

Exspirace trombocytárních přípravků je pouze 5 dní.
Uchovávání trombocytárních přípravků na třepačce při teplotě +20°C až +24°C.
Objem TB (1 T.U.) cca 60 ml, objem TA (1 T.U.) cca 200-250 ml.

Typy trombocytárních přípravků:

 • trombocyty z aferezy - TA. Kód pro ZP 0107931. Osahují minimálně 200mld. trombocytů. Nevýhodou je vysoká příměs leukocytů. V v indikovaných případech je nutné takové přípravky deleukotizovat použitím bed-side filtrů
 • trombocyty z aferezy deleukotizované – TAD. obsahují min. 200 mld trombocytů

Objednávání trombocytárních přípravků z aferézy:
Písemné (telefonické) požadavky na krevní banku ve všední den do 9 hodin- zajišťuje expedice KB. Objednávání trombocytárních přípravků z aferézy se provádí dle požadavků klinik/oddělení. Objednaný TP je vždy na náklady daného oddělení.

Objednávání trombocytárních přípravků z buffy-coatu: písemné event. telefonické požadavky dodané během dne. Zajišťuje expedice OKB – linka 5160.

Vedlejší nežádoucí účinky:
Obdobné nežádoucím účinkům u ostatních TP.

Ostatní informace:
Před podáním trombocytárních přípravků musí lékař vždy provést ověření krevní skupiny pacienta/příjemce u lůžka a odsouhlasit kompatibilitu v systému ABO mezi dárcem a příjemcem.
Rh(D) negativním ženám ve fertilním věku nebo mladším by se neměly podávat trombocyty od Rh(D) pozitivních dárců.
Minimální terapeutická dávka trombocytů pro dospělého pacienta je 200 x 10 9/l. Toto množství je obsaženo ve standardní jednotce TA nebo ve 4-6 T.U. TB,
U pacientů s HLA nebo HPA protilátkami je nutné zajistit přípravek HLA nebo HPA kompatibilní ( zajišťuje Krevní banka na ÚHKT – objednání s předstihem).
Deleukotizované trombocytární přípravky jsou deleukotizovány při výrobě –TAD, nebo použitím bed- side filtru.

Vložil: MUDr. Ondřej HLOCH

Lékař Metabolické jednotky intenzivní péče Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

Share This Post On