Laboratorní vyšetření gastro-intest.

Základní  vyšetření:

Iontogram, jaterní  testy(ALP, AST, ALT, GGT), parametry acidobazické  rovnováhy, osmolalita séra, kreatinin, urea, krevní obraz

 

Protrahované  zvracení:

 • Iontogram, osmolalita, kreatinin, urea, Astrup, HCO3-

Očekáváme hypochloremii, alkalózu (hypochloremická  alkalóza), zvýšenou  osmolalitu,  vzestup  renálních  parametrů

 

Protrahovaný průjem, enterální píštěle

 • Iontogram, osmolalita, kreatinin, urea, Astrup, HCO3-

Očekáváme hypokalemii, nízkou  hladinu  bikarnonátu, acidózu (hyperchloremická  acidóza), zvýšenou  osmolalitu,  vzestup  renálních  parametrů

 

Nespecifické  střevní  záněty:

 • Aktivita onemocnění: sedimentace, CRP, leukocytóza, kalprotektin  ve stolici

často  mikrocytární  hypochromní  anemie

 • Morbus Crohn  často  pozitivní  protilátky ASCA (protilátky proti antigenům

kvasinky Saccharomyces cerevisce)

 • Ulcerozní  kolitida často pozitivní  protilátky ANCA (protilátky proti neutrofilním

granulocytům)

 

Testy při  malabsorbci:

 • Stanovení  tuku ve stolic/72 hodin při  definované  dietě ( nepoužívá  se)
 • Xylózový  test – ukazuje resorpční  schopnost sliznice. Xylóza se nemetabolizuje

Sleduje se množství  vyloučené  močí.

 • Laktózový  test – ukazuje aktivitu  laktázy. Sledujeme vzestup  gykemie po

Perorálním podání definovaného  množství laktózy.

 • Schillingův test – ukazuje absorpci vitaminu  B12. Sledujeme množství do  moči

vyloučeného  vitaminu  B12 značeného  radioaktivním  izotopem  kobaltu

 

 Celiakální  sprue

 • Protilátky proti transglutamináze,endomysiu a gliadinu v kategorii IgA + stanovení hladiny IgA, IgG, IgM. Při  IgA deficienci  stanovujeme protiláky ve třídě IgG
 • Ke stanovení  diagnózy nutná  biopsie z proximálního  jejuna!

Vše při  plném  zatížení  lepkem.

 

Helicobacter pylori

Neinvazivní diagnostika:

 • Dechový  ureázový  test  – bakteriální  ureáza štěpí podanou  močovinu značenou radioaktivním  izotopem  uhlíku. Stanovuje se jeho  množství  ve vydechovaném  oxidu  uhličitém.
 • Stanovení  antigenu  ve stolici  metodou  ELISA
 • Sérologické  vyšetření je zcela  nevhodné.

 Invazivní  diagnostika (nutné  endoskopicky získat vzorky sliznice žaludku)

 • Histologické  vyšetření –barvení dle Giemsy či  Genty –přímá  vizualizace patogena
 • Ureázový  test:   změna zbarvení pH citlivého indikátoru při štěpení močoviny bakteriální ureázou na amoniak a oxid uhličitý.
 • Kultivace s možností  stanovení  ATB citlivosti – mikroaerofilní  prostředí, Stuartovno transportní  médium
 • PCR stanovení  přítomnosti  nukleové kyseliny Helikobaktera.(výzkumné účely)

 

Vyšetření žaludeční  sekrece

(Zollinger Ellisonův syndrom, atrofická  gastritida)

 • Postřik  sliznice Kongo  červení ( v kyselém  prostředí  zčerná)  (nepoužívá se)
 • Pentagastrinový  test – stanovování  pH žaludečního  sekretu nativně a po  stimulaci Pentagastrinem. Žaludeční  sekret odsáván  zavedenou  nasogastrickou  sondou.
 • Stanovení hladiny gastrinu  nativně a po  stimulaci sekretinu

 

Zevní  sekretorická  funkce pankreatu

 • Stanovení  hladiny bikarbonátu a pankreatických  enzymů v duodena při současném odsávání  žaludečního  obsahu za stimulace cholecystokininem (nepoužívá  se)
 • Stanovení  množství do  moči vyloučených  štěpných  produktů  různých  perorálně podaných  substrátů štěpených  pankreatickými  enzymy.
 • Stanovení  pankreatických  enzymů  ve stolici (elastáza)
 • Dechové  testy – stanovení  přítomnosti oxidu  uhličitého  značeného  radioaktivním izotopem uhlíku  ve vydechovaném  vzduchu  po perorálním  podání značených  substrátů (TAG, škrob)

 

Akutní  pankreatitida

 • Sérová amyláza, lipáza nad trojnásobek.Elevace reaktantů  akutní  fáze zánětu, leukocytóza.
 • Sérový  a slinný izoenzym amylázy
 • Amyláza v moči

 

Screening kolorektálního  karcinomu

(Ve zdravé  populaci  symptomatických  jedinců bez  rodinné  anamnézy kolorektálního karcinomu provádíme á 2 roky od věku 50 let.)

Při  anamnéze eneroragie nemá  smysl  provádět test na okultní  krvácení.

Test na okultní  krvácení (TOKS)

 • Hemocult – detekce hemoglobin na podkladě pseudoperoxidázové rekce.Test reaguje pozitivně i na zvířecí krev, rostlinou  peroxidázu
 • Imunochemická  vyšetření – přímá  detekce antigenu  lidského  hemoglobinu (Kvalitativní  (bed side testy), Kvantitativní – s možností  stanovení  cut-off hodnoty pro  pozitivitu
 • Primární  screeningová  kolposkopie (od 55 let,  při  negativním  nálezu opakovat po 10 letech)

Onkomarkery

AFP – hepatocelulární  karcinom – sledování  pacientů  s jaterní  cirhózou

CEA, CA 19-9 kolorektální  karcinom, karcinom  pankreatu

Neslouží  jako  screeningová  vyšetření. Vhodná  při  dispenzarizaci  onkologických

pacientů po  radikálních  výkonech  a ke sledování  odpovědi  na léčbu.

 

MUDr.Štěpán Hlava
stepan.hlava@fnmotol.cz

 

Vložil: MUDr. Ondřej HLOCH

Lékař Metabolické jednotky intenzivní péče Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

Share This Post On