Vakcinace

Podkladem vakcinace ( očkování ) je UMĚLÉ vpravení ANTIGENU do organismu s cílem tvorby VLASTNÍCH SPECIFICKÝCH PROTILÁTEK tj. AKTIVNÍ IMUNIZACE ORGANIZMU

Druhy očkování:

jsou ustanoveny vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 299/2010.

1. Legislativně vázaná, zdarma, povinná

 • 1.A pravidelné povinné očkování (včetně přeočkování) je očkování všech fyzických osob určitých věkových skupin- tj. pravidelné očkování dětí proti záškrtu, tetanu, černému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (viz příloha očkovací kalendář) nebo očkování osob s vyšším rizikem infekce z důvodu jiných než pracovních tj. očkování proti chřipce, proti pneumokokovým nákazám u osob umístěných v ústavech sociální péče, domovech důchodců, LDN, které trpí chronickým onemocněním (dýchacích cest, ledvin, kardiovaskluárním, diabetem) dále pak proti virové hepatitidě B osoby zařazené do dialyzačního programu
 • 1.B zvláštní – pro rizikové skupiny profesionálně exponované- proti virové hepatitidě A, virové hepatitidě B, vzteklině,chřipce
 • 1.C mimořádná – za mimořádné epidemiologické situace ( např. povodně)
 • 1.D při úrazech, poraněních a nehojících se ranách (proti tetanu a vzteklině)

2. Očkování vyžádaná, placená, nepovinná

 • před cestami do ciziny i další na žádost

Očkovací látky (vakcíny) dělíme na:

 • Živé, oslabené (atenuované) vakcíny- množení kmene na buněčné kultuře za nepříznivých podmínek, opakovaným pasážováním vzniká oslabený kmen, který nedokáže vyvolat onemocnění (spalničky, zarděnky, příušnice,rotavirové vakcíny aj.)
 • Neživé (inaktivované) vakcíny- virus se nechá růst za vhodných podmínek, je vyčištěn, a ošetřen horkými chemikáliemi, stane se neaktivní, ale zůstává imunogenní. (černý kašel ,poliovirus ,virová hepatitida A, klíšťová meningoencefalitida)
 • Toxoidy – bakteriální toxiny s potlačenou toxicitou a zachovanou antigenicitou (tetanotoxin, difterický a pertussový toxin)
 • Split-vakcíny (subjednotkové) – virové částice se rozštěpí a purifikují, odstraněním toxických částívirového antigenu se snižuje reaktivita – výhodou je menší výskyt nežádoucích účinků a patologických reakcí na očkování (chřipka)
 • Konjugovaná vakcína (chemovakcína) –polysacharidový antigen konjugovaný s imunogenním proteinem. Imunitní systém malých dětí by totiž nedokázal reagovat na samotný antigen (pneumokok, meningokok, Haemophilus influenzae typ B).
 • Syntetické (rekombinantní) – připravené chemicky- metodou genového inženýrství (vir. hepatitda B) Důležitou součástí je adjuvans, které zvyšuje abtigenicitu očkovací látky , tj. je zajištěna výraznější imunitní odpověd organismu příjemnce (adjuvans aktivuje makroifágy, ovlivňuje lymfocyty…

Kontraindikace očkování:

 • akutní horečnaté onemocnění
 • stadium časné rekonvalescenece (nejdříve lze očkovat 14 dnů po odeznění inf. onemocnění)
 • těhotenství (žívé vakcíny)
 • maligní onemocnění
 • prokázané imunodeficientní onemocnění
 • užívání imunosupresivní léčby
 • závažná reakce po předchozím očkování
 • osoby s přecitlivělostí na vakcinílní komponentu

Reakce na očkování .

Lokální reakce:

 • edém
 • zčervenání
 • bolestivost v místě vpichu vakcíny

Celkové reakce:

 • subfebrilie, febrilie
 • cefalea
 • atralgie
 • anafylaktický šok
 • neurologické (encefalopatie, febrilní křeče…..)
 • pod obrazem alergické, neurologické
 • závažnějšího charakteru, vyžadují včasnou specifickou léčbu

Fyziologické reakce:

Nezávažného charakteru, nevyžadují zvláštní způsob léčby, Cca u 10-15% očkovaných( přechodně zvýšená teplota, bolestive svalevh,únava)

Nefyziologické- tj. neobvyklé

Neobvyklou reakci je nutno hlásit zdravotnímu ústavu a ústavu pro kontrolu léčiv v Praze a zajistit šarži použité vakcíny na přezkoušení.

Tuberkulinový test (Mantouxova zkouška)

se provádí injekční aplikací 0,1 ml tuberkulinu (směs mykobakteriálních proteinů) do kůže levého předloktí a následně se hodnotí zduření v místě vpichu za 72 hodin.Hodnotí se pouze indurace (nikoliv erytém), která se měří v mm kolmo na osu předloktí.Její velikost je třeba hodnotit jak v souvisloti s tím,zda byly vyšetřovaná osoba vakcinovaná (revakcimovaná), tak s ohledem na případné známé imunokompromitující faktory (léčba kortikosteroidy apod.) Za pozitivní se považuje indurace 6 mm a více (indurace 1-5 mm značí negativní zkoušku). U vakcinovaného jedince je reakce do průměru 10mm považována za reakci postvakcinační. Reakcenad 10mm se hodnotí již jako postinfekční, reakce nad 15 mm budí podezření na aktivně probíhající onemocnění tuberkulózou.

CAVE: S vyšším věkem či s imunodeficitním stavem organismu se tuberkulinový kožní test může stát negativním i v případě tuberkulózního onemocnění

Test Quantiferon

byl nedávno schválen pro použití v diagnostice infekce M. tuberculosis v rámci Evropské unie, je postaven na zcela novém principu. Pomocí genomické a proteomické analýzy byly identifikovány proteiny ESAT‐6, CFP–10 a TB7.7, které jsou specifické pro patogenní druhy komplexu Mycobacterium tuberculosis a nevyskytují se ve vakcinačních kmenech BCG, ani v netuberkulózních mykobakteriích (s výjimkou M. kansasii, M. szulgai a M. marinum). V případě infekce M. tuberculosis má pacient v krvi efektorové Th1 T lymfocyty, které po stimulaci těmito mykobakteriálními antigeny in vitro produkují interferon gama. Jeho koncentrace je poté stanovena imunochemicky. Několikaleté zkušenosti dokládají, že test Quantiferon ‐ TB je vysoce specifický a senzitivní

 Zdroje a použitá literatura:

www.vakciny.net
www.wikiskripta.eu
www.vakcinace.eu
Epidemiologie – Göpfertová D.,Pazdiora P.,Daňová J.
Preklinická pediatrie, Jan Lebl, Kamil Provazník, Ludmila Hejcmanová
Klinická pediatrie, Jan Lebl, Jan Janda, Petr Pohunek, Jan Starý

 

MUDr.Martina ŠTĚPÁNKOVÁ
martina.stepankova@fnmotol.cz

Vložil: MUDr. Ondřej HLOCH

Lékař Metabolické jednotky intenzivní péče Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

Share This Post On