Základní koagulační vyšetření

Proces srážení krve probíhá fyziologicky ve třech fázích. V první fázi dochází k vazokonstrikci prostřednictvím reflexních a později humorálních procesů. V druhé fázi následuje aktivace a adheze destiček a vzniku primárního (nestabilního) destičkového trombu. Třetí fáze pak zahrnuje aktivaci plazmatické koagulační kaskády a vznik fibrinové sítě stabilizující vzniklý trombus. Na procesu hemostázy se tak podílí struktury cévní stěny, trombocyty a koagulační faktory propojené do kaskády. V praxi se můžeme setkat s poruchami ve smyslu nedostatečné funkce hemostatických mechanismů (klinicky se manifestují krvácením) a nebo naopak poruchami spojenými s nadměrnou aktivitou procesu hemostázy, charakterizovanou nadměrnou tvorbou trombů (tzv. trombofilní stavy, které se mohou manifestovat vznikem trombóz v hlubokém žilním řečišti event. plicní embolizací. K podrobnějšímu určení konkrétní poruchy hemostázy se používá sada základních a na ni navazující spektrum detailních vyšetření.

Parametry koagulace se vyšetřují ze žilní krve odebrané do zkumavky s EDTA nebo s citrátem (dle typu požadovaného vyšetření). Tyto látky zabrání okamžitému srážení krve.

V laboratoři je centrifugací oddělena frakce krvinek od dekalcifikované plazmy a následuje provedení požadovaného testu. Na žádanku je vždy nutné uvést pečlivě léčiva, která by mohla výsledky koagulačních vyšetření ovlivnit. (např. zda pacient užívá warfarin, nízkomolekulární hepariny atd.). K základnímu vyšetření hemostázy patří počet destiček, doba krvácivosti, protrombinový čas, aktivovaný parciální tromboplastinový čas a trombinový čas. Po určení základního typu poruchy můžeme doplnit testy k určení specifických poruch destiček či koagulačních faktorů (např. agregace trombocytů po ADP, adrenalinu a dalších látkách, stanovení hladiny antitrombinu, proteinu C, proteinu S, APC rezistenci, ProCGlobal, hladiny faktorů V, VII, VIII, IX, XI, XII, stanovení lupus antikoagulans či D-dimerů.

Vyšetření koagulačních parametrů je nejčastěji indikováno jako screeningové vyšetření před invazivními výkony (např.: operace, biopsie, polypektomie), při podezření na krvácivé stavy (v případě nevysvětlitelného krvácení, hematomů), při podezření na trombofilní stavy, jako nástroj k monitoringu antikoagulační léčby, pomocný ukazatel při hodnocení jaterní proteosyntézy, u pacientů se suspekcí na získaný nedostatek koagulačních faktorů (nedostatek vit. K).

 

Základní testy cévní stěny a trombocytů ve vztahu k hemostáze:

Kapilární krvácivost:

K určení odolnosti kapilár se používá tzv. Rumpel-Leedův test, který spočívá ve vymezení plochy na palmární straně předloktí o velikosti 4 x 4 cm a poté nasadíme manžetu tonometru na paži a tlakem cca 100 mmHg působíme po dobu 5 minut. Za 15 minut spočítáme nově vzniklé petechie (horní hranicí je maximálně 10 nově vytvořených petechií). Záchyt většího množství petechií poukazuje na poruchu odolnosti kapilár.

Vyšetření trombocytů

  • Doba krvácivosti podle Dukea vyhodnocuje schopnost destiček vytvořit primární trombus. Provádí se vpichem do ušního lalůčku a sledováním délky krvácení, které by nemělo překročit 4 minuty. Někdy se také provádí standardní nářez předloktí (zde je norma 2–9 minut). Doba krvácivosti může být prodloužena u trombocytopenií a trombocytopatií a von Willebrandovy nemoci).
  • Agregace krevních destiček: Fotometricky se stanovuje rychlost agregace destiček po přidání aktivátoru.
  • Střední objem destiček: Normálně se pohybuje v rozmezí 6–9 fl. Velké destičky nacházíme u některých trombocytopatií.

Základní koagulační vyšetření:

  • aPTT – aktivovaný parciální tromboplastinový čas je testem vnitřní a společné cesty hemokoagulační kaskády. Výsledné hodnoty aPTT jsou závislé především na počátečních dějích hemokoagulace ve vnitřní cestě (f. XII, XI, IX a VIII), protože tento úsek koagulační kaskády probíhá pomaleji. Teprve v druhé řadě zachycuje účinnost faktorů společné cesty (X, V, II a I). Fyziologické hodnoty: 8–40 s (hodnotí se vždy srovnáním s aPTT kontrolní plazmy). aPTT se používá pro monitorování léčebného účinku při terapii heparinem. Prodloužení aPTT na 1,5 – 2,5 násobek normálních hodnot svědčí pro účinnou léčbu. Prodloužení aPTT dále pozorujeme u nemocných s hemofilií A (nedostatek f. VIII), hemofilií B (nedostatek f. IX), hemofilií C (nedostatek f. XI); u von Willebrandovy choroby (hereditární porucha tvorby vW faktoru), při léčbě warfarinem a při konsumpční koagulopatii v rámci DIC.
  • Protrombinový čas /PT/ (také nazývaný tromboplastinový čas dle Quicka) je testem vnější a společné cesty koagulační kaskády. Fyziologické hodnoty tohoto parametru jsou 12–15 sekund nebo jako vyjádření poměru časů R (čas testované plazmy/čas normálu) 0,8–1,2 (80–120 %). Výsledný čas závisí na koncentraci jednotlivých koagulačních faktorů zevního i společného systému. Prodloužení protrombinového času nacházíme u nemocných při terapii warfarinem, u stavů s hypovitaminózou K; při terapii vyššími dávkami heparinu i.v, u těžkých poruch jaterní proteosyntézy; při konsumpční koagulopatii v rámci DIC, nebo deficitu faktorů V, II, VII, X a při těžkém deficitu fibrinogenu. V praxi se využívá i vyjádření výsledků i ve formě INR (mezinárodní normalizovaný poměr), která je vhodná k řízení antikoagulační terapie dikumaroly (Warfarin) a umožňuje porovnávat výsledky z různých laboratoří. Terapeutické rozmezí při léčbě dikumaroly vyjádřené INR je 2 – 3.
  • Trombinový čas: Trombinový čas (TT) je přímé vyšetření rychlosti konverze fibrinogenu na fibrin. Provedení: do dekalcifikované plasmy přidán trombin spolu s nadbytkem kalcia. Měří se čas do vzniku fibrinové sraženiny. Fyziologické rozmezí je 17–24 s. Prodloužen při dysfibrinogenemii, těžké hypo- nebo afibrinogenemii, aktivované fibrinolýze a při léčbě heparinem.

Další vyšetření koagulace:

  • Celkové degradační produkty fibrinu – FDP (fibrinové degradační produkty) a D-dimery (specifické pro stabilizovaný fibrin a proto spolehlivější) jsou markery fibrinolýzy. Imunologické stanovení zvýšených hladin degradačních produktů fibrinu koresponduje se zvýšením proteinů akutní fáze. Z hlediska diagnostiky se využívá jejich signalizace recentně nastartované koagulace s následnou fibrinolýzou a proto jejich vyšetření indikujeme především při podezření na tromboembolickou nemoc. Vysoká senzitivita metody je ovšem vyvážena její nízkou specificitou. Lze ji také použít při sledování léčby, při které se snažíme u pacienta navodit rozpouštění trombů.
  • Koncentrace fibrinogenu: Jedná se o stanovení plazmatické koncentrace fibrinogenu. Normální rozmezí je 1,5–4,5 g/l. Lze takto diagnostikovat hypofibrinogenemii (např. při akutní DIC) nebo hyperfibrinogenemii (při zánětu koncentrace FBG stoupá, protože je proteinem akutní fáze).
  • Antitrombin III: Stanovení funkční aktivity v plazmě, normální rozmezí dáno porovnáním s kontrolní plazmou (70–100 %). Primární nebo sekundární deficit antitrombinu III ( např. vyvolaný konzumpcí u DIC) představuje rizikový faktor trombofílie.
  • Aktivovaný koagulační čas (ACT): Krev odebraná bez antikoagulancia se aplikuje do zkumavky s kontaktním aktivátorem (kaolin) a v přístroji je při 37 °C míchána do odečtení času koagulace. Rutinní pro kontrolu heparinizace při mimotělním oběhu a hemodialýze. ACT normální krve je cca 150 s, při heparinizaci pro dlouhodobý mimotělní oběh nebo hemodialýzu 180−300 s, při MO v kardiochirurgii >600 s.

 

Speciální vyšetření pro trombofilní stavy a hemofilie:

Vyšetření koncentrace proteinu C, proteinu S, vyšetření APC rezistence (geneticky podmíněná rezistence faktoru V vůči aktivovanému proteinu C představující rizikový faktortromboembolické nemoci).

Vyšetření antifosfolipidových protilátek – lupus antikoagulans, modifikované aPTT, antikardiolipinové protilátky

Vyšetření fibrinolytického systému – aktivátory plazminogenu (tPA, uPA, PAI-1), plazminogen;

Vyšetření aktivity jednotlivých faktorů koagulační a fibrinolytické kaskády – dg. např. hemofilie A, B, C.

 

Použitá literatura:

Lab Test Online. Labtest [online]. 02.07.2009. [cit. 2012-07-24]. Dostupné z: http://www.labtestsonline.cz/tests/CoagulationFactors.html?tab

ŠIMÁK, Jan. DIAGNOSTIKA PORUCH HEMOKOAGULAČNÍ ROVNOVÁHY. Dostupné z: http://www.med.muni.cz/~mpesl/trafficjam/Interny/Dif.dgg/koagvys_psenak.pps

PENKA, Miroslav a Eva TESAŘOVÁ. Hematologie a transfuzní lékařství I: Hematologie. Praha: GRADA, 2011. ISBN 978-80-247-3459-0.

 

MUDr. Katarina BLAŽOVÁ
katarina.blazova@fnmotol.cz

Vložil: MUDr. Ondřej HLOCH

Lékař Metabolické jednotky intenzivní péče Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

Share This Post On