Odběr anamnézy

Anamnéza (anamnesis – vzpomínání) je souhrn údajů týkajících se zdraví vyšetřované osoby. Cílem je získat co možná nejucelenější pohled na zdravotní obtíže, se kterými se vyšetřovaný léčil a nebo léčí. Tyto informace získáme během rozhovoru s pacientem (anamnéza přímá) nebo s jeho příbuznými či blízkými (anamnéza nepřímá). Správně odebraná anamnéza je pro lékaře při diferencionální diagnostice a plánování dalšího postupu zcela nepostradatelná.

V umění komunikace a odběru anamnézy od pacienta se lékař rozvíjí a zdokonaluje po celý život.

Rozhovor se snažíme vést v klidném prostředí, kde nás neruší přítomnost jiných osob ani nadměrný hluk. Také nadměrný spěch narušuje „důvěrný“ kontakt mezi lékařem a pacientem, který je k získání řady často i choulostivých informací natolik důležitý.


Základní pravidla odběru anamnézy:

 •  rozhovor vedeme v klidném prostředí, kde nás neruší další personál ani zbytečný hluk
 • na pacienta si vyčleníme dostatek času, abychom se vyvarovali spěchu, který může vést jak k opomenutí důležitých informací, tak ke ztrátě důvěry pacienta
 • otázky klademe ve formě, kterou je schopen dotyčný pochopit, tj. přizpůsobujeme je jeho mentální úrovni
 • otázky neklademe sugestivně. Otázka by neměla obsahovat zároveň i odpověď, kterou tímto pacientovi podsouváme. Příkladem takto nevhodně volené otázky je např: „Bolí Vás to jen když jdete do schodů?“, vhodnější je se pacienta zeptat: “ Kdy se tyto bolesti dostavují?“
 • obtíže pacienta nikdy nebagatelizujeme, i když se zdají být z našeho pohledu banální. Pacient tyto obtíže může vnímat zcela odlišně a mohlo by dojít ke ztrátě důvěry v lékaře.
 • laické výrazy uvádíme v uvozovkách tak, jak je uvedl pacient. Nenahrazujeme je výrazy odbornými.
 • všímáme si „řeči těla“, která nám, aniž by pacient promluvil, může poskytnout cenné informace (typ chůze, vyhledávání úlevové polohy, dýchání..atd)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Osobní údaje:

Slouží k základní identifikaci pacienta ( jméno, příjmení, titul, rodné číslo, adresa bydliště, PSČ, telefonní kontakt, emailová adresa, zdravotní pojišťovna).

Správné zadání těchto údajů do dokumentace má obrovský význam a je mu třeba věnovat patřičnou pozornost. Zvláště pak v dnešní „digitální“ době, kdy je dokumentace vedena v počítačové formě, může např. špatně zadané rodné číslo pacienta vést ke ztrátě řady cenných výsledků a vyšetření.

Důvod přijetí (v případě hospitalizace):

 • stručná výstižná informace o důvodu přijetí (např. bilaterální kardiální dekompenzace)
 • při opakovaných hospitalizacích uvedeme datum poslední hospitalizace. Tento údaj nám usnadní dohledání předchozí dokumentace k porovnání laboratorních výsledků, provedených vyšetření, podávané medikace atd.

Kontakt na nejbližší příbuzné - kontaktní adresa, telefon
Raději zaznamenat do dokumentace kontakty na více členů rodiny, které poslouží např. k zajištění hygienických potřeb, řešení další péče po propuštění, informování rodiny o zhoršení stavu a bohužel i pro případ úmrtí.

RODINNÁ ANAMNÉZA

Zjišťujeme údaje o zdravotním stavu nejbližších příbuzných (rodiče, prarodiče, sourozenci, děti). Pátráme po výskytu chorob, které mohou mít vliv na zdraví vyšetřované osoby. Pokud již zemřeli, uvádíme dožitý věk a příčinu úmrtí.

Cíleně se ptáme na familiární výskyt onemocnění:

 • ischemická choroba srdeční (ICHS)
 • infarkt myokardu (IM)
 • cévní mozková příhoda (CMP) – výskyt či úmrtí na cévní onemocnění do 50 let u mužů a 55 let u žen je epidemiologicky závažné
 • arteriální hypertenze
 • diabetes mellitus (DM)
 • vředová choroba gastroduodenální (VCHGD)
 • duševní choroby (deprese, schizofrenie,…)
 • nádorové onemocnění
 • TBC, infekční hepatitidy, neurologická či psychiatrická onemocnění…

OSOBNÍ ANAMNÉZA

Osobní anamnéza je chronologický výčet chorob, operací, úrazů a jejich komplikací prodělaných od dětství do současnosti. 

Data uvádíme formou letopočtu (např. St.p. APPE v roce 1977). Nikdy nepoužíváme označení před x lety. Takto uvedený údaj může s odstupem let vést k omylům a chybám. 

Nezapomínáme ani na prodělané dětské infekční nemoci (zarděnky, příušnice, plané neštovice, spála, záškrt), protože jejich výskyt v dospělosti může být provázen komplikovanějším a závažnějším průběhem než u dětí. Také údaje o častých respiračních infektech, opakovaných angínách nebo infekcích močových cest mají v mozaice informací vedoucích k vysvětlení aktuálních obtíží a nalezení optimálního řešení nezanedbatelný význam.

Podrobné informace o úrazech, jejich charakteru a četnosti mohou být vodítkem např. k vyslovení suspekce na poruchu denzity a architektoniky kostní tkáně při osteoporóze.

Cíleně se ptáme na onemocnění všech systémů tj:

 • ischemická choroba srdeční (ICHS), bolesti na hrudi, prodělaný infarkt myokardu, AP
 • prodělaná cévní mozková příhoda (CMP, TIA)
 • léčená hypertenze - jak dlouho známá, jak léčená
 • diabetes mellitus (DM) I. nebo II. typu, způsob kompenzace(dieta, PAD, inzulin), známé komplikace (neuropatie, retinopatie, nefropatie, …)
 • jiná metabolická a endokrinní onemocnění (thyreopatie aj.
 • zažívací obtíže - tj. vředová choroba gastroduodena, žlučníkové obtíže, cholecystolitiáza, biliární kolika, ikterus, infekční hepatitida, střevní obtíže – průjem, zácpa, váhově stabilní, nestabilní, přírůstek na váze či zhubnutí (kolik kg a v jakém čase), důvod – nechutenství, špatné stravovací návyky, zvracení, cílené zhubnutí, stres atd., stolice pravidelná x nepravidelná, patologické příměsi ve stolici – krev, hlen, meléna.
 • močové obtíže - dysurie, polakisurie, močové kameny, renální kolika, hematurie,…
 • onemocnění dolních končetin - arteriální - klaudikace, žilní - varixy, stav po hluboké žilní trombóze, chronická žilní insuficience, bércový vřed, kloubní, st. po úrazech, zlomeninách
 • neurologická onemocnění

FARMAKOLOGICKÁ ANAMNÉZA

Obsahuje výčet trvale užívaných léků včetně lékové formy (tbl-tablety, cps-kapsle, plv-prášek, supp-čípky,…), síly(včetně jednotek např. 100mg), dávkování (udává se ve formátu ráno-poledne-večer; tj. jedna tableta ráno se zapíše 1-0-0, jedna ráno a jedna večer pak 1-0-1)

leky_rozpis_full

 

V případě, že došlo u pacienta v posledních dnech ke změně užívaných léků, poznamenáme i tyto léky ( např. využívaná ATB, vysazená antihypertenziva, atd.), protože právě změny v medikaci mohou vysvětlovat některé obtíže (např. průjmovité obtíže po dobrání ATB terapie, hypoglykémie po změně antidiabetické terapie atd.)

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA

Cílem sociální anamnézy je obeznámit se s podmínkami, ve kterých pacient žije a pracuje. Podrobná znalost životních poměrů nám může pomoci jak ve fázi diagnotiky a rozhodování o způsobu léčby (ambulantní x hospitalizace), tak před plánovaným propuštěním. Zvláště ve vnitřním lékařství, kde dominují pacienti vyššího věku hrají tyto informace důležitou roli. Například 90letý senior, který žije zcela sám v domácnosti, bude při průjmovém onemocnění s dehydratací vyžadovat krátkou hospitalizaci na interním lůžku. Naopak stejného seniora žijícího u své dcery, která se o něj stará, lze po dohodě s rodinou řešit ambulantně.

Základní údaje sociální anamnézy: 

 • rodinné poměry - ženatý/vdaná, rozvedený/á, vdovec/ vdova, žije sám, nejbližší příbuzní – dcera/syn. Nesoulad v osobním životě (např. probíhající rozvod, hádka s partnerem) mohou být zdrojem mnoha somatických obtíží.
 • bytové poměry - důležitý je údaj o poschodí, přítomnosti výtahu, typu vytápění, přístupu k domu,kvality bydlení (vlhkost, zima, plísně), dostupnosti dopravních prostředků atd
 • zaměstnání - se zaměřením se na rizikové faktory jako jsou nadměrná fyzická namáha, stresové prostředí, škodliviny na pracovišti. Nesmíme zapomínat i na zaměstnání předchozí, kde mohlo docházet mnoho let ke kontaktu s uvedenými riziky. Druh vykonávané práce má také vliv na posouzení pracovní způsobilosti pacienta.
 • důchodce - starobní či invalidní (částečný/plný), důvod invalidního důchodu, od kdy

ALERGICKÁ ANAMNÉZA

Při pátrání po alergiích pacienta nesmíme opomenout cíleně se dotazovat na alergie související s podáním léků, nebo provádění diagnostických a terapeutických výkonů. I při zcela negativní alergické anamnéze je vhodné z forenzních důvodů explicitně uvést, že lékové alergie pacient neguje.

Cíleně pátráme po následujících alergiích:

• alergie lékové - název léku, druh a typ alergické reakce (exantém, alergický edém, anafylaktický šok), kdy reakce nastala
• alergie na kontrastní látky
• senná rýma, alergie na prach, pyl, roztoče
• alergie potravinová
• alergie na náplast apod.

GYNEKOLOGICKÁ ANAMNÉZA

U žen je nedílnou součástí také anamnéza gynekologická. Neměly by chybět následující informace:

 • menstruační cyklus -první mentruace(menarche), pravidelnost cyklu a délka jeho trvání, datum poslední menstruace. U žen ve fertilním věku je nutný dotaz na graviditu (např.odeslání těhotné pacientky na RTG by mohlo mít závažné forenzní důsledky)
 • klimakterium v kolika letech, ev.hormonální substituce
 • počet porodů (per vias naturales, sectio cessarea, komplikace,…)
 • potraty (počet, spontánní X umělé)
 • gynekologické operace
 • hormonální antikoncepce

ABUSUS

Spotřeba alkoholu a tabákových výrobků je spojena s enormním socioekonomickým zatížením společnosti. Souvislost mezi abusem alkoholu a jaterními onemocněními je stejně zřejmá jako souvislost kouření s onemocněním dýchacích cest. Z těchto důvodů je třeba po užívání návykových látek systematicky pátrat a v diferenciální diagnostice obtíží s nimi počítat.

 • kouření - u kuřáka nás zajímá jaký druh tabákových výrobků kouří (cigarety, dýmka, doutník), délka užívání (počet let), denní spotřeba (např. 20cig/den). V případě, že již dotyčný s kouřením úspěšně přestal, uvedeme dobu, po kterou kouřil, i příslušné množství denní spotřeby.
 • alkohol - vždy je nutné specifikovat kromě denní dávky i typ alkoholu (destilát, víno, pivo)
  !! V případě, že pacient uvede negativní alkoholickou anamnézu, je třeba se jej cíleně ptát i na pití piva. Z našich zkušeností totiž víme, že většina pacientů pivo za alkohol vůbec nepovažuje. !!
 • káva - množství vypité kávy za den. Svou roli hraje i typ kávy, protože v množství obsaženého kofeinu je mezi jednotlivými druhy(espresso, rozpustná káva, turecká káva=“lógrová“) značný rozdíl
 • léky - závislost na lécích je i díky časté polypragmazii poměrně rozšířená. Mezi nejčastěji zneužívaná farmaka patří analgetika, benzodiazepiny, hypnotika a psychofarmaka .
 • drogy- na užívání drog od tanečních přes konopí až po parenterálně aplikované drogy se vždy cíleně dotazujeme a odpověď zaznamenáváme. Na užívání drog nás mohou upozornit i vpichy na kůži, které odhalíme při fyzikálním vyšetření.
 • jiné návyky

NYNĚJŠÍ ONEMOCNĚNÍ

Nynější onemocnění lze s trochou nadsázky nazvat malou „slohovou prací“, přehledně a podrobně popisující obtíže předcházející přijetí.
Od pacienta se na úvod snažíme zjistit příčiny, které ho vedly k vyhledání lékařské péče. Na základě informací získaných z vyprávění pacienta pátráme po příznacích svědčících pro konkrétní onemocnění. Údaje anamnestické společně s doposud známými výsledky laboratorních a zobrazovacích metod řadíme chronologicky a popisujeme co nejpodrobněji . Laické výrazy nenahrazujeme odbornými pojmy, ale uvádíme v uvozovkách tak, jak je uvedl pacient. Jednotlivé indicie získané souvislým, námi nepřerušovaným, vyprávěním pacienta následně ověřujeme nebo vyvracíme cíleně kladenými doplňujícími dotazy. Ke stanovení správné diagnózy nám často pomohou i informace o chronických onemocnění a chronicky užívané medikaci. Na základě takto získaných informací stanovíme pracovní diagnózu, kterou konfrontujeme s výsledky fyzikálního vyšetření a vhodně volených metod laboratorních.

Častou a významnou informací je údaj o přítomné bolesti. Při charakteristice bolesti je nutné popsat všechny její atributy, mezi které patří:

Charakteristika bolesti:

 • typ bolesti (tlaková, bodavá, svíravá, řezavá,…)
 • lokalizaci bolesti - je pro postižení jednotlivých orgánů do značné míry specifická a může nás nasměrovat správným směrem v naší diferencionálně diagnostické rozvaze( pravé podžebří = žlučník, pravá jáma kyčelní = apendicitis atd.)
 • intenzita bolesti - ke kvantifikaci míry bolesti používáme vizuálně analogovou škálu obličejů , nebo na stupnici od 1-10, kde číslo 1 představuje absenci bolesti a číslo 10 největší bolest, jakou si vyšetřovaný dovede představit

vizuálně analogová škála bolesti

 • propagaci
 • délku trvání bolesti
 • vyvolávající moment
 • úlevová poloha (je pro některá onemocnění specifická)

Vložil: MUDr. Ondřej HLOCH

Lékař Metabolické jednotky intenzivní péče Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

Share This Post On