Základní vyš. techniky

Mezi základní metody fyzikálního vyšetření řadíme pohled(inspekce), pohmat(palpace), poklep(perkuse) a poslech (auskultace). Klinický přínos jednotlivých metod se liší podle vyšetřovaného orgánu.

Významným a často limitujícím faktorem jsou anatomicko-patologické poměry vyšetřovaného (např. limitace monstrozní obezitou, ascitem atd.)

 

Pohled (inspekce):

Nejvýstižnějším výrazem charakterizujícím vyšetření pohledem je známý aforismus: „Vidí kdo zná“ . Vyšetření pohledem začíná již při vstupu pacienta do ordinace (ev. při pobytu v čekárně) a pokračuje po celou dobu odebírání anamnézy a fyzikálního vyšetření. Na úvod si všímáme povšechných znaků jako je konstituční typ, typ chůze, držení těla, stav výživy, výraz obličeje, barva kůže a další. Teprve poté se zaměříme na vyšetření pohledem jednotlivých orgánových systémů (bližší popis viz příslušné kapitoly). Nejdůležitějším faktorem kromě kvality zraku vyšetřujícího je kvalitní a dostatečné osvětlení, nejlépe denním světlem.
např. při umělém žárovkovém osvětlení nemusí být subikterus patrný

 

Pohmat (palpace):

Pohmat nám umožňuje zhodnotit vlastnosti jak povrchu těla (kůže-teplota, turgor, vlhkost a podkoží), tak hlouběji uložených orgánů a tkání (játra, ledviny,patologické rezistence…). Principem vyšetření je rozdílnost fyzikálních vlastností jednotlivých tkání(tuhost, pohyblivost, teplota, povrch atd.)
Při palpaci dbáme, aby ruce byly suché a teplé, nehty krátce zastřižené.

Techniky palpace:

 • palpace jednou rukou - používáme častěji při povrchové palpaci, kdy vyšetřující ruka současně vytváří i tlak na povrch těla
palpace_jednoruc_full

palpační povrchové vyšetření břicha jednou rukou 

 • obouručná palpace - je citlivější, bříška prstů vyšetřující ruky jsou volně položené na vyšetřovaném a hloubku palpace určuje ruka druhá tlakem na ruku vyšetřující
  pokud tlak vytváříme stejnou rukou, kterou hmatáme, snižujeme tím citlivost hmatových vjemů
palpace_obouruc_full

palpační vyšetření obouručné

Základní pravidla palpace:

 • začínáme vždy palpací povrchovou, až následně přistupujeme k palpaci hluboké
 • vždy vyšetřujeme od místa nebolestivého k místu udávané bolesti

 

Poklep (perkuse):

Metoda je založená na rozdílnosti vzdušnosti jednotlivých tkání (čím více vzduchu tkáň obsahuje, tím poklepem vyvoláme zvučnější a hlubší tón a naopak čím méně vzdušná tkáň je, tím vyvoláme poklepem zvuk kratší a vyšší).

Podle způsobu provedení rozlišujeme poklep přímý a nepřímý.

 • poklep přímý - Jedná se o vyšetření, kde je úder vyšetřujícího prstu veden přímo na povrch těla vyšetřovaného. Přímého poklepu vyuříváme převážně při poklepu na kostěné struktury ( bolestivost nad paranasálními dutinami, poklep kalvy při suspekci na traumatické změny , poklep na klíček při suspekci na frakturu). Výstupem vyšetření je jak vyvolaná změna kvality zvuku, tak poklepová bolestivost nad patologickým procesem (zánět, fraktura).
poklep_primy_full

obr.poklep přímý na klíček

paranasal1_full

nad paranasálními dutinami(frontalni)

paranasal2_full

nad paranasálními dutinami(maxil.)

 

 

 

 

 

 • poklep nepřímý -tento typ poklepu při běžném vyšetření převažuje. Klepeme prostředníčkem dominantní ruky na střední článek 2. nebo 3. prstu ruky druhé. Ten musí být těsně přiložen k povrchu, aby mezi ním a povrchem pacienta nebyla izolační vrstva vzduchu. Ostatní prsty jsou oddáleny, aby nedocházelo k tlumení vyvolaného zvuku. Úder musí být rázný, pružný, vedený kolmo na povrch, aby vyšetřovanou tkáň rozezvučel. Limitací vyšetření poklepem může být nadměrná podkožní vrstva tuku nebo prosáknutí podkoží.
poklep_neprimy_full

vyšetření hrudníku poklepem nepřímým

Dříve se při poklepu nepřímém využívalo poklepu na speciální destičku k tomu určenou tzv. plezimetr
Čím hlouběji uloženou tkáň chceme rozezvučet, tím intenzivněji klepeme. I při maximálním úsilí jsme schopni rozezvučet tkáň maximálně 4-5cm hluboko od povrchu těla. Minimální velikost útvaru detekovatelného poklepem je 3-4cm.

 

 Podle účelu rozlišujeme poklep:

 • poklep srovnávací - slouží k porovnání symetricky uložených orgánů, zda není jednostranně přítomna změna poklepového tónu. Tu může způsobit např. infiltrace, přítomnost tekutiny nebo změna vzdušnosti tkáně.
 • poklep topografický - nás informuje o rozměrech nebo jejich změnách u konkrétního orgánu nebo útvaru.

Typy zvuků vyvolaných poklepem (seřazeny sestupně) :

 • poklep bubínkový- fyziologicky nad žaludkem, patologicky např.nad pneumothoraxem
 • poklep hypersonorní (škatulový) - při zvýšené vzdušnosti tkáně(emfyzém, parciální pneumothorax)
 • poklep jasný- nad zdravou plicní tkání
 • poklep ztemnělý (zkrácený)- např.nad infiltrovanou tkání při pneumonii
 • poklep temný - nad solidní, nevzdušnou tkání (játra, slezina, naplněný močový měchýř)

 

Poslech (auskultace):

Poslech je vyšetřovací metoda, která nás prostřednictvím zvukových vjemů informuje o činnosti jednotlivých orgánů. Mezi klinicky nejdůležitější patří vyšetření systému respiračního, kardiovaskulárního a gastroinstestinálního.
Podle techniky rozlišujeme podobně jako u poklepu poslech přímý a nepřímý. Přímý poslech (přiložením ucha přímo na pacienta) je využíván zcela raritně a v dnešní době je tato metoda již překonaná.
Za všeobecně uznávaný a klinicky běžně používaný standard je považován poslech nepřímý pomocí fonendoskopu.
Fonendoskop se skládá z olivek (musí dobře sedět v uších vyšetřujícího), kovové duté vidlice, hadic/e (některé fonendoskopy mají hadice dvě) a samotného zakončení, které přikládáme na povrch vyšetřovaného. Běžně jsou k dispozici 2 typy zakončení, mezi kterými lze pootočením volit:

 • membranózní- slouží k poslechu zvuků o vyšší frekvenci (např. 1. a 2. ozva srdeční)
 • zvonečkové - slouží k poslechu nízkofrekvenčních zvuků (např. 3. a 4. ozva srdeční)
  přikládáme je na povrch lehce bez zbytečného tlaku
fonendoskop_mem_full

zakončení fonendoskopu – membranozní

fonendoskop_zvo_full

zakončení fonendoskopu – zvonečkové

fonendoskop_lit_full

zakončení fonendoskopu – univerzální

 

Vložil: MUDr. Ondřej HLOCH

Lékař Metabolické jednotky intenzivní péče Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

Share This Post On