Vyšetření srdce

POHLED

 • tvar hrudníku (kyfoskolióza – cor pulmonale, kyfoskolioticum; u nálevkovitého hrudníku může posun srdce doleva imitovat RTG obraz kardiomegalie)
 • pooperační jizvy (jizva po sternotomii např. u provedených bypassů atd)
 • viditelný úder hrotu (u hypertrofie a dilatace LK – při hypertenzi, ICHS, aneuryzma přední stěny po IM, aortální vady, mitrální insuficience)
 • systolické vtahování mezižebří u adhezivní perikarditidy
 • voussure - označení pro asymetrické vyklenutí srdeční krajiny vzniklé v období formování hrudní stěny

Pohledem zjistíme extrakardiální příznaky:

 • cyanóza
 • facies mitralis (temně červené skvrny ve tvářích v kombinaci s akrální cyanózou)
 • obličej barvy bílé kávy - možná subakutní endokarditida
 • arcus senilis lipoides corneae (šedavý lem kolem duhovky) je projevem hyperlipoproteinemie
 • xantelazmata (depozita tuku v oblasti horních a dolních víček) – riziko ICHS
 • zvýšená náplň krčních žil, hepatomegalie a otoky DK tj. trias pravostranného srdečního selhání
pss_1a_full

zvýšená náplň krčních žil

pss_1c_full

otok-tlak prstem na kůži

pss_1d_full

po kompresi vzniklá prohlubeň

 

 

 

 

 

 • paličkovité prsty, nehty tvaru hodinového sklíčka - cyanotické vrozené srdeční vady
 • třískové hemoragie - jsou v nehtových lůžkách u infekční endokarditidy
 • Oslerovy uzly (nebolestivé červené uzlíky lokalizované na bříšcích prstů či na dlaních) – projevy infekčních embolů
 • arachnodaktylie - u Marfanova syndromu.

 

POKLEP

Metoda zcela orientační pro určení velikosti srdce . K přesnému zhodnocení je vhodné užití zobrazovacích metod (rtg snímek srdce + plic, echokardiografie)

 • levá srdeční hranice - neměla by překročit medioklavikulární čáru
 • pravá srdeční hranice - neměla by přesahovat více než o 1cm pravý okraj sterna
 • horní srdeční hranice - 3.mezižebří v parasternální čáře

 

POHMAT

Fyziologicky je úder srdečního hrotu ve 4. – 5. mezižebří navnitř od medioklavikulární čáry.

Technika vyšetření:

Pacienta vyšetřujeme v poloze na zádech a v poloze šikmé. Prsty klademe do mezižeberních prostor souběžně s žebry.

Možné patologické nálezy:

 • při dilataci LK je úder srdečního hrotu posunut doleva a dolů
 • při hypertrofii LK je úder srdečního hrotu zvedavý
 • při dilataci a hypertrofii PK je srdeční hrot posunut doleva a současně se objevuje systolické zvedání sterna a pulzace v epigastriu (protože hypertrofická PK naléhá na přední stěnu hrudní).
  U mladých asteniků a malých dětí tento nález může představovat normální stav
 • Při rozsáhlém aneurysmatu nebo dyskinezi přední stěny LK můžeme hmatat podél levé srdeční hranice systolickou pulzaci

Palpačním korelátem šelestů jsou víry (tzv. turbulence)

 • mitrální stenóza - diastolický vír v oblasti hrotu
 • aortální stenóza - systolický vír nad aortou propagující se do karotid
 • defekt septa komor - systolický vír podél levého okraje sterna

 

POSLECH

Auskultační vyšetření srdce má zcela zásadní a nezastupitelný význam při fyzikálním vyšetření srdce.

2 typy zakončení fonendoskopů

 • membránový (lépe přenáší vysokofrekvenční zvuky)

membránové zakončení fonendoskopu

 • zvonečkový (k hrudníku přikládáme zlehka; vhodný k poslouchání nízkofrekvenčních ozev a šelestů, např. III. ozvy, IV. ozvy, diastolického mitrálního a trikuspidálního šelestu).

zvonečkové zakončení fonendoskopu

„univerzální“ membrána

Některé dražší fonendoskopy jsou vybaveny pouze jednou tzv „univerzální“ membránou umožňující poslech jak nízko-, tak vysokofrekvenčních zvuků(např. fonendoskopy Littmann)

 

poslechvá místa srdečních chlopní na hrudní stěně

 Auskultační místa na hrudníku:

1. poslechové místo aortální chlopně - II. mezižebří vpravo u sterna
2. poslechové místo pulmonální chlopně - II. mezižebří vlevo u sterna
3. poslechové místo trikuspidální chlopně - IV. – V. mezižebří vlevo u sterna
4. poslechové místo mitrální chlopně - průsečík IV.- V. mezižebří a medioklavikulární čáry, oblast hrotu srdečního

Srdeční ozvy :

I . ozva

vzniká uzávěrem nejprve mitrální, poté trikuspidální chlopně na začátku systoly komor

 • nejlépe slyšitelná je u pacienta na levém boku nad hrotem

poslech na levem boku nad hrotem

Možné patologické nálezy:

 • akcentace I.ozvy - může nastat u mitrální stenózy, kdy přetrvávající tlakový gradient mezi síní a komorou vede k pozdějšímu uzavření chlopně, která je ve chvíli kontrakce komory široce otevřena 
 • oslabení I.ozvy - může nastat v důsledku degenerativních změn na chlopni(fibróza, ztluštění), nebo při poruše kontraktility LK(např.IM)
 • rozštěp I.ozvy  může být způsoben blokádou jednoho z Tawarových ramének

II. ozva

vzniká uzávěrem semilunárních chlopní, a to nejprve aortální, pak pulmonální (mění se s respirací). 
• nejlépe slyšitelná- po obou stranách sterna(tam slyšíme jak aortální, tak pulmonální komponentu), nad hrotem pak výhradně složku aortální
• fyziologický rozštěp II. ozvy  při výdechu (exspiriu) se obě komponenty přibližují, při nádechu (inspiriu) se od sebe oddalují . Je to dáno tím, že v inspiriu se prohloubí negativní nitrohrudní tlak, zvýší se návrat k pravému srdci a zvýšený tepový objem pravé komory prodlouží její vypuzování a tedy vede ke zpoždění uzávěru pulmonální chlopně
Možné patologické nálezy:
• akcentace plicní komponenty - u dětí a mladistvých je tento nález fyziologický, v dospělosti pak může být známkou plicní hypertenze, embolizace do plicnice atd.
• akcentace aortální komponenty - je projevem hypertenze ve velkém oběhu
 oslabení až vymizení aortální komponenty - svědčí pro degenerativní změny na chlopni(fibróza, kalcifikace)
 fixovaný rozštěp druhé ozvy - je známkou hemodynamicky významného defektu septa síní; tento rozštěp se nemění v závislosti na dechové fázi
• paradoxní rozštěp II. ozvy je přítomen tam, kde je zatížena levá komora a prodloužena její systola (např. stenóza aorty, ICHS, BLTR – blok levého Tawarova raménka na EKG) – uzávěr aortální chlopně se opožďuje, tedy nejprve pulmonální, pak aortální složka. Při výdechu je tedy paradoxně 2.ozva rozštěpena, při nádechu se oddalují (tedy aort. a pulm. fyziologicky), takže splynou.

III. ozva

vzniká vibracemi komorového myokardu ve fázi rychlého plnění komor na začátku diastoly
• nejlépe slyšitelná je v poloze na levém boku, na hrotě, zvonečkem

zvonečkové zakončení fnendoskopu

 

auskultace vleže na levém boku

 

 

 

 

 

 

Vzniká vždy, ale protože je nízkofrekvenční, můžeme ji slyšet u mladých lidí fyziologicky nebo u starších osob(od 4.decenia) za situací patologických (selhávání levé komory) odpovídá nízkofrekvenčnímu – protodiastolickému cvalu (u selhávajícího srdce) 

IV. ozva 

vzniká vibrací komorového myokardu při vstřiku krve do komory při systole síní na konci diastoly
IV.ozva chybí při fibrilaci síní!!!
• nejlépe slyšitelná je v poloze na levém boku, na hrotě, zvonečkem
přítomna fyziologicky nejen u mladých, ale i u starších osob

Cval 

• nejlépe slyšitelný je v poloze na levém boku, na hrotě
Jedná se o trojdobý rytmus vznikající přítomností patologické 3 ozvy. Splyne – li 3. a 4. ozva při srdeční insuficienci, hovoříme o sumačním cvalu. Je vždy spojen s tachykardií, mylné je vydávat za cval akci s normální nebo sníženou frekvencí.
VŽDY DŮLEŽITÁ ZNÁMKA SELHÁVÁNÍ LEVÉ KOMORY!

Pauza mezi 1. a 2. ozvou je pauza systolická, mezi 2.ozvou a další 1. ozvou pak pauza diastolická. Poměr trvání systolické a diastolické pauzy je v klidu u zdravého člověka 1:3. Zvyšování srdeční frekvence vede k postupnému zkracování diastoly.

Oslabení ozev:
• při perikardiálním výpotku
• při emfyzému
Přídatné srdeční zvuky
• „opening snap“ diastolické otevírací klapnutí nález typický pro mitrální stenózu; klapnutí vzniká rozepnutím cípů zúžené chlopně v časné fázi plnění komory
Lze říci, že čím kratší je interval mezi 2.ozvou a opening snap, tím je stenóza mitrální chlopně těsnější 
Mitrální trojzvuk - akcentovaná první ozva, druhá ozva a opening snap=mitrální stenóza
• Časný systolický klik je typický pro aortální stenózu
Klapnutí vzniká rozepnutím cípů zúžené aortální chlopně v časné fázi systoly, má ostrý cvakavý charakter. Nejlépe je slyšet v hrotové oblasti (zvuk se v té době kontrahovaným myokardem dobře šíří a je tím pádem nejlépe slyšitelný v místě, kde svalovina naléhá na hrudní stěnu), nikoliv v poslechovém místě aortální chlopně, jak by se nabízelo
• Pozdní systolický klik se může objevit ve střední nebo pozdní systole, zní krátce a ostře jako švihnutí bičem a může být i mnohotný. Jeho příčinou je nenormální funkce mitrální chlopně a pokládá se za příznak jejího prolapsu.

Šelesty

Šelesty jsou zvukové fenomény, které vznikají vibrací chlopenního aparátu či jiné struktury, je-li laminární proud krve nahrazen prouděním turbulentním.

U šelestu hodnotíme lokalizaci poslechového maxima, hlasitost a propagaci. 

Dělení šelestů dle lokalizace v srdečním cyklu:

S Y S T O L I C K É

 1. funkční (např. v dětství, při anémii, hyperkinetické cirkulaci, neurastenii, tyreopatii, febriliích, zátěži)
 2. organické etiologie

Dále se dělí dle mechanismu vzniku:

1) EJEKČNÍ
 • nejlépe slyšitelný v 2. mezižebří vpravo vedle sterna s propagací do karotid (při aortální stenóze), v případě plicnice pak ve stejném místě vlevo
 • vznikají při stenóze aortální nebo pulmonální chlopně 
 • na začátku šelestu slyšíme časně systolické klapnutí(viz přídatné srdeční zvuky)
 • intenzita šelestu má vřetenovitý charakter(tzn. že intenzita se zvyšuje do maxima a posléze opět klesá)
 • šelest je oddělen od první i druhé ozvy srdeční
 • závažnost chlopenní vady koreluje s délkou trvání šelestu
2) REGURGITAČNÍ
 • nejlépe slyšitelný je nad hrotem(u mitrální nedomykavosti ), nad dolním sternem (u trikuspidální nedomykavosti )
 • je způsoben nedomykavostí A-V chlopní(mitralis , trikuspidalis )
 • typický pansystolický šelest s trváním od začátku systoly až do období po uzávěru aortální a pulmonální chlopně(tj. do období po 2.ozvě)
 • mitrální insuficience - šelest zesiluje při dřepu, naopak po postavení jeho intenzita klesá; variantou je pozdně systolický šelest při prolapsu mitrální chlopně
 • trikuspidální insuficience - typická je systolická pulzace krčních žil

Pozn.: k odlišení šelestů pocházejících z mitrální a trikuspidální chlopně lze využít znalosti o změnách vázaných na respiraci – trikuspidální šelesty v inspiriu zesilují, mitrální slábnou

D I A S T O L I C K É

jsou vždy organické etiologie (tj.patologické!)

Dělí se dle mechanismu vzniku na:

1) PRŮTOKOVÝ
 • je způsoben stenózou A-V chlopní(mitralis, trikuspidalis)
 • šelest začíná ihned po 2. ozvě srdeční ; intenzita stoupá rychle do maxima, po kterém následuje oslabení na které naváže presystolické crescendo(způsobeno kontrakcí síní)
 • mitrální stenóza - mitrální trojzvuk(akcentovaná první ozva, druhá ozva, opening snap); posloucháme na levém boku zvonečkem
2) REGURGITAČNÍ
 • vznikají při nedomykavosti aortální nebo pulmonální chlopně
 • aortální insuficience - poslechové maximum ve 2. mezižebří vpravo vedle sterna; šelest začíná ihned po 2.ozvě srdeční a má charakteristický decrescendo charakter(z maxima na úvodu postupně jeho intenzita slábne, což odpovídá průběhu tlakových změn v aortě během srdeční akce )
 • pulmonální insuficience - nejčastěji v důsledku dilatace anulu u pacientů s plicní hypertenzí

Šelest Austina Flinta - poslechově podobný mitrální stenóze, je však způsoben aortální insuficiencí , přes kterou dochází k regurgitaci tenkého paprsku krve, jehož dopad na cípy jinak normální mitrální chlopně vyvolává šelest
Pozn. u šelestu Austina Flinta na rozdíl od mitrální stenózy nikdy není přítomen opening snap

K O N T I N U Á L N Í

 • A-V zkrat - chirurgicky vytvořené napojení sloužící jako cévní přístup k hemodialýze
 • otevřená Botalova Dučej 

embryonální cévní spojení mezi plicnicí a aortou. Krev tak neprotéká v té době ještě nevzdušnými plícemi, ale směřuje do systémového oběhu. Běžně se po narození uzavírá.

 

Dle charakteru daného převažující frekvencí vibrací dělíme šelesty na:

 • drsný
 • foukavý
 • lokomotivový
 • muzikální
 • kontinuální
 • crescendový
 • decrescendový
 • crescendo-decrescendový

Dle intenzity se rozlišuje 6 stupňů šelestu:

 1. stupeň - šelesty, které jsou sotva slyšitelné
 2. stupeň - šelesty tiché, ale slyšitelné
 3. stupeň - šelesty střední hlasitosti
 4. stupeň - hlučné šelesty
 5. stupeň - šelesty velmi hlasité, slyšitelné při minimálním kontaktu fonendoskopu se stěnou hrudníku
 6. stupeň - šelesty distanční, tj. slyšitelné, aniž bychom museli přiložit fonendoskop na hrudník.

Šelesty 4.-6. stupně jsou obyčejně spojené s hmatným vírem. Šelest 2/6 označuje intenzitu 2. stupně z uvedených 6 stupňů.

Hlasitost šelestu je obvykle úměrná rychlosti krevního proudu mezi dvěma dutinami. Rychlost pohybu krve závisí na tlakovém gradientu (spádu) přes ústí, na tvaru ústí a velikosti minutového objemu. Všeobecně vznikají hlučné šelesty při vyšším gradientu, při menším ústí anebo větším minutovém objemu – např. malý defekt komorového septa vyvolá velmi hlučný systolický šelest (velký tlakový gradient přes defekt).

Pomocné manévry ke zlepšení slyšitelnosti šelestu:

 • při fyzické námaze se šelesty zesilují, ale u selhávajícího srdce se nemění
 • diastolický šelest u mitrální stenózy je lépe slyšitelný v poloze na levém boku a po zacvičení
 • diastolický šelest u aortální regurgitace – vyšetřujeme v mírném předklonu vsedě
 • šelesty z pravého srdce zesilují v inspiriu, zeslabují při Valsalvově manévru
 • šelesty z levého srdce zesilují v exspiriu
Perikardiální třecí šelest

Tento poslechový nález odpovídá patologickému procesu v perikardiálním prostoru. Šelest je způsoben třením jednotlivých listů perikardu
Vymizení šelestu nemusí znamenat vždy ústup zánětu a zlepšení stavu, často je naopak způsobeno zmnožením tekutiny v perikardu s hrozící tamponádou 

a) perikarditida suchá - poslechově připomíná praskání vznikající chůzí po čerstvě nasněženém sněhu,
b) exsudativní perikarditida - se vyskytuje při akutním infarktu myokardu, virové infekci, v rámci systémového onemocnění, jako postperikardiotomický syndrom (po srdečních operacích)

 

NEJČASTĚJŠÍ SRDEČNÍ VADY

Aortální stenóza 

Etiologie:

 • kongenitální 60%
 • degenerativní 30%
 • revmatická (jako součást kombinované aorto-mitrální vady) 10%

Rozlišujeme 2 typy:

 • subvalvulární (hypertrofická obstrukční kardiomyopatie)
 • valvulární

Projevy:

 • zvedavý úder hrotu (hypertrofie LK)
 • hmatný vír nad aortálním ústím
 • otupená I. ozva
 • časný systolický klik (pokud chlopeň není kalcifikovaná)
 • ejekční systolický šelest nad aortou, crescendo-decrescendový, s propagací do karotid
 • tep: pulsus parvus et tardus (malé systolicko – diastolické rozpětí TK)

Klinicky trias:

 1. stenokardie
 2. námahová dušnost
 3. synkopy (při námaze kritický pokles minutového výdeje, případně z obstrukce výtokové části levé komory – krátká hypoxie mozková)

Aortální regurgitace 

Etiologie:

 • dilatace kořene aorty (např. Marfanův syndrom)
 • disekce ascendentní aorty
 • infekční endokarditida
 • vrozeně bikuspidální chlopeň
 • porevmatická

Projevy:

 • foukavý diastolický šelest nad aortálním ústím, dekrescendový, s max. v Erbově bodě (3. mezižebří vlevo u sterna) tj. podél levého okraje sterna, zesilující vsedě, propagace k srdečnímu hrotu eventuálně je slyšet na hrotě diastolický mitrální šelest Austina Flinta připomínající mitrální stenózu, který je způsoben předčasným uzávěrem předního cípu mitrální chlopně proudem regurgitující krve z aorty. Tím přední mitrální cíp působí relativní stenózu mitrálního ústí.
 • velké systolicko-diastolické rozpětí tlaku krve, diastolický TK někdy nelze odečíst (fenomén „nekonečného tónu“)
 • mrštný Corriganův puls (magnus, celer et altus)
 • Quinckeho příznak (při stlačení nehtu pulzuje okraj lunuly)
 • Mussetův příznak (otřásání hlavy s pulzací)
 • rtg srdce+plíce - aortální tvar srdce - zvýraznění obloučku levé komory a aorty a zářezu mezi nimi – vznikají vždy po prodělané endokarditidě
 • EKG: hypertrofie levé komory

Klinicky:

 • dlouho asymptomatická (dlouhodobě tolerovaná objemová zátěž levé komory)
 • únava
 • námahová dušnost

Mitrální stenóza 

Etiologie

 • vždy porevmatická

Auskultační trias

 • modifikovaná I. ozva, akcentovaná, zesílená, odpovídá uzávěru mitrální chlopně pod velkým napětím
 • II. ozva – je následována mitrálním otvíracím zvukem v časné diastole („opening snap“), kdy se balónovitě vydutá stenotická chlopeň nemůže v diastole už více otevřít a rozkmitá se
 • po mitrálním otvíracím zvuku následuje mezodiastolicko-presystolický hrčivý šelest na hrotě (u fibrilace síní chybí presystolická složka šelestu)

Posloucháme zvonečkovým fonendoskopem, zesílení lze docílit zacvičením, v poloze na levém boku (zesiluje). Poslechově připomíná volání křepelky „pět peněz“.

Při trikuspidalizaci (tj. hypertrofii a dilataci pravé komory) vzniká:

 • relativní pulmonální regurgitace – diastolický šelest Grahama Steela
 • relativní trikuspidální regurgitace – systolický šelest

Tyto šelesty z pravého srdce se zvýrazňují při inspiriu (tj. zvýšený negativní nitrohrudní tlak, zvýšený návrat žilní krve do pravé síně) – Riverovo znamení.
Diferenciálně diagnosticky je nutno odlišit diastolický šelest Austina Flinta při aortální regurgitaci, kdy proud regurgitující krve z aorty nárazem předčasně uzavírá a relativně stenózuje mitrální chlopeň – staví do cesty přední cíp mitrální chlopně ve fázi diastolického plnění levé komory, není přítomen mitrální otvírací zvuk.

Rtg srdce + plíce - mitrální tvar srdce (obr.zde)
EKG: P mitrale, později fibrilace síní; hypertrofie pravé komory, příp. blok pravého raménka Tawarova

Klinicky:

 • prvním příznakem únavnost, poté progredující námahová dušnost
 • dochází k dilataci levé síně, nebezpečí vzniku fibrilace síní a vzniku síňových trombů – nebezpečí systémové embolizace (do CNS, končetin…)
 • facies mitralis, tj. červenofialové tváře s drobnými žilkami
 • edém plicní (z postkapilární plicní hypertenze), později „trikuspidalizace vady“ (z fixované prekapilární plicní hypertenze a druhotné pravostranné srdeční insuficience) – tj. trias pravostranného srdečního selhání

Mitrální regurgitace 

Etiologie

 • prolaps mitrální chlopně
 • ischemická (ICHS – akutní infarkt myokardu vedoucí např. k dysfunkci papilárního svalu nebo ruptuře závěsného aparátu mitrální chlopně, sekundárně při dilataci levé komory),
 • degenerativní
 • porevmatická (kombinovaná mitrální vada)
 • infekční endokarditida
 • vrozená (př. vrozený rozštěp předního cípu mitrální chlopně – tzv. cleft)

Poslechově oslabení až zánik I. ozvy, holosystolický šelest na hrotě s propagací do axily

Klinicky

 • dlouho asymptomatická
 • únava
 • dušnost
 • Vede k hypertrofii a k dilataci levé síně a levé komory.

Triskuspidální stenóza (velmi vzácná)

Etiologie

 • porevmatická

Překážka vtoku krve do pravé komory, vede k městnání a dilataci pravé síně.

Poslechově

 • diastolický šelest nad dolním sternem (zesiluje v inspiriu)

Trikuspidální regurgitace

Etiologie

 • porevmatická
 • infekční endokarditida (hl. u intravenózních narkomanů)
 • sekundární při dilataci pravé komory

Vede k objemovému přetížení pravé komory s následnou pravostrannou srdeční insuficiencí.

Poslechově

holosystolický regurgitační šelest nad dolním sternem (zesiluje v inspiriu)

Pulmonální stenóza

Etiologie

 • nejčastěji se vyskytuje jako součást vrozených srdečních vad – např. Fallotovy tetralogie

Poslechově

ejekční systolický šelest nad plicnicí

Vede k hypertrofii pravé komory a následně k její dilataci a sekundárnímu vzniku trikuspidální regurgitace a pravostranné srdeční insuficience.

Pulmonální regurgitace

Etiologie

 • vzniká sekundárně při plicní hypertenzi (stavy vyvolávající plicní hypertenzi – např. cor pulmonale, trikuspidalizovaná mitrální stenóza aj.)

Poslechově

diastolický šelest nad plicnicí Grahama Steela

Mechanické chlopenní náhrady

Poslechově klik a šelest z průtoku chlopní

Jejich rozlišení:

 • v mitrální pozici - akcentovaná I. ozva
 • v aortální pozici - akcentovaná II. ozva, šelest v systole.

Nejčastější vrozené srdeční vady (VSV)

Defekt síňového septa

Krev teče zleva doprava – L-P zkrat, vede k objemovému zatížení pravého srdce, dilataci pravé komory, pokud dojde k druhotné plicní chorobě a hypertenzi v plicním řečišti obrátí se zkrat na P-L (tedy zprava doleva) je to tzv. Eisenmengerova reakce.

Poslechově

 • systolický šelest nad plicnicí + fixní rozštěp II. ozvy (II. ozva v diastole – tj. normálně se nejprve uzavírá aortální chlopeň a pak pulmonální chlopeň, zde v důsledku dilatace a přetížení pravé komory se zavírá ještě později za aortální chlopní – proto tedy fixní, fyziologický rozštěp II. ozvy).

Defekt komorového septa

Membranózní typ nebo muskulární typ, postupně dochází k objemovému přetížení levé komory, L-P i P-L zkrat.

Poslechově

pansystolický šelest ve 3.-4. mezižebří parasternálně vlevo s propagací doprava.

Otevřená tepenná dučej (Botallova)

Nedojde k uzavření fetální dučeje z plicnice do aorty; tedy přetrvává normální fetální cirkulace, krev teče z aorty do plicnice (L-P zkrat) později se vznikem plicní hypertenze dochází i k reverzi zkratu na P-L (Eisenmengerova reakce) a ke vzniku cyanózy.

Poslechově

kontinuální systolicko-diastolický lokomotivový šelest pod levým klíčkem, maximum šelestu v době II. ozvy.

Koarktace aorty

Je supravalvulární stenóza aorty v místě istmu, vede k hypertenzi na horních končetinách a hypotenzi na dolních končetinách.

Poslechově

systolický šelest v prekordiu s propagací do zad mezi lopatky. Tlak krve je zvýšený na horních končetinách, nízký na dolních končetinách (rozdíl horní končetina / dolní končetina > 20 mm Hg)

Fallotova tetralogie

Je vrozená, cyanotická vada, zahrnuje 4 anomálie:

 • stenózu plicnice
 • hypertrofii pravé komory
 • defekt komorového septa
 • nasedající aortu

Klinicky vede k cyanóze, která je přítomna od narození, dušnosti, polyglobulii a paličkovitým prstům. Poslechový nález odpovídá jednotlivým anomáliím, jež mohou být různě významné.

Ebsteinova anomálie

Úpon septálního cípu trikuspidální chlopně je posunut k hrotu srdečnímu, což vede ke zvětšení pravé síně a zmenšení pravé komory se vznikem trikuspidální regurgitace. Ta má za následek plicní hypertenzi.

Poslechově

 • systolický regurgitační šelest nad dolním sternem z trikuspidální regurgitace.

Vložil: MUDr. Ondřej HLOCH

Lékař Metabolické jednotky intenzivní péče Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

Share This Post On